Skip to main content

Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden voor individueel of groep deelname aan evenementen bij of via FHData.

Artikel 1:
FHData: Kantoorhoudende te Heerhugowaard, Keplerstraat 3, handelend onder de naam FHData.
Aanvrager: Een natuurlijk persoon c.q. groep die zich in overeenstemming met deze inschrijvingsvoorwaarden voor deelname aan een evenement(en) aanmeldt of het bedrijf c.q. instantie dat een deelnemer c.q. groep aanmeldt.
Deelnemer: De natuurlijke persoon c.q. groep die daadwerkelijk aan het evenement(en) zal deelnemen.
Betaler: Degene die op het aanmeldingsformulier is vermeld als degene die het evenement(en) tarief betaalt
Evenement: Het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor deelname aan een evenement(en).
Aanmeldingsformulier: Het formulier dat FHData beschikbaar stelt, waarmee een deelnemer c.q. groep wordt aangemeld voor deelname aan een evenement(en).

Artikel 2, Algemeen:
Deze inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van FHData in verband met de individuele cq groeps deelname aan evenementen, alsmede op alle overeenkomsten die met FHData ter zake daarvan tot stand komen. De inschrijvingsvoorwaarden zijn door FHData bij de Kamer van koophandel te Lisse
gedeponeerd.

Artikel 3, Van aanmelding tot inschrijving:
3.1 Aanmelding door een Aanvrager voor een evenement(en) geschiedt door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend toe te zenden aan FHData. Wanneer het evenementtarief wordt betaald door een ander dan de aanvrager (hierna te noemen: de “betaler”) dient het aanmeldingsformulier meeondertekend te zijn door de daartoe bij de betaler bevoegde persoon en van een stempel van de betaler voorzien te zijn. Wanneer de aanvrager niet tevens degene is die daadwerkelijk deelneemt aan het evenement, bijvoorbeeld in het geval een deelnemer wordt aangemeld door een bedrijf of instantie, wordt het aanmeldingsformulier tevens meeondertekend door degene die daadwerkelijk aan het evenement deelneemt (hierna de “deelnemer”). Is de aanvrager niet ouder dan 18 jaar, wordt het aanmeldingsformulier meeondertekend door een verantwoordelijk persoon van aanvrager binnen het bedrijf of instantie.
3.2 Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaren de ondertekenaars van het aanmeldingsformulier zich bekend en akkoord met toepasselijkheid van deze inschrijvingsvoorwaarden. Indien het evenement bestaat uit een examen, gaan de aanvrager c.q. deelnemer door ondertekening van het aanmeldingsformulier tevens akkoord met het op het examen van toepassing zijnde examenreglement. Op het aanmeldingsformulier kunnen de verhinderdata van de deelnemer aangegeven worden. De aanvrager/deelnemer verplicht zich eventuele wijzigingen in deze verhinderdata tijdig schriftelijk aan FHData door te geven.
3.3 De deelnemer wordt door FHData voor het opgegeven evenement ingeschreven indien het aanmeldingsformulier is ontvangen, met eventueel op het aanmeldingsformulier vermelde aanvullende documenten én de deelnemer aan de eventueel gestelde instroom- of vooropleidingseis(en) voldoet. De Aanvrager ontvangt een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Overeenkomsten met FHData komen slechts door deze schriftelijke bevestiging tot stand.
3.4 Wanneer een deelnemer wordt aangemeld voor deelname aan meerdere evenementen dan zijn deze inschrijvingsvoorwaarden én de aangegeven betalingswijze op
ieder afzonderlijk evenement van toepassing.
3.5 Wanneer voor een evenement voldoende aanmeldingen zijn ontvangen, stelt FHData of de daarvoor aangestelde trainingsinstantie door FHData de datum vast waarop en de plaats waar het betreffende evenement zal plaatsvinden, zendt FHData of de daarvoor aangestelde trainingsinstantie vervolgens een uitnodiging aan de deelnemer, in beginsel acht weken voorafgaand aan de datum waarop het evenement zal plaatsvinden. FHData of de daarvoor aangestelde trainingsinstantie houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de door de deelnemer aangegeven voorkeuren van plaats waar en data waarop aan het evenement deelgenomen kan worden.
3.6 Als de aanvrager niet dezelfde is als de aangemelde deelnemer, kan de aanvrager op het aanmeldingsformulier aangeven een kopie te willen ontvangen van de uitnodigingsbrief.
3.7 Mondelinge afspraken binden partijen slechts indien zij schriftelijk zijn bevestigd. Telefonische meldingen worden alleen administratief verwerkt na ontvangst van een schriftelijke bevestiging

Artikel 4, Datum en uitvoeringsplaats van het evenement:
4.1 FHData behoudt zich het recht voor de datum en uitvoeringsplaats van het evenement waarvoor de deelnemer is aangemeld c.q. uitgenodigd te wijzigen.
4.2 Per Evenement stelt FHData een minimum en maximum aantal deelnemers vast. Inschrijving voor een evenement geschiedt op volgorde van ontvangst door FHData van de aanmeldingsformulieren. Bij een aantal aanmeldingen minder dan het vastgestelde minimale aantal, behoudt FHData zich het recht voor een evenement waarvoor de deelnemer is ingeschreven geen doorgang te laten vinden. Ditzelfde recht heeft zij in het geval de deelnemers reeds zijn uitgenodigd voor een evenement, maar het aantal deelnemers door annulering op minder dan het vastgestelde minimum aantal uitkomt. Wanneer een aanvrager langer dan drie maanden ingeschreven staat voor een evenement (niet bestaande uit een examen of toets) en er geen zicht is op concrete deelnamemogelijkheid aan een evenement, kan door FHData het aanmeldingsformulier aan de aanvrager worden teruggestuurd, waarmee de inschrijving komt te vervallen.
4.3 Indien de aanvrager in de gevallen genoemd in artikel 4.2 kiest voor deelname aan een gelijksoortig evenement op een andere datum, dan wordt eventueel reeds betaald evenementtarief gereserveerd voor betaling van het alternatieve evenement.
4.4 Indien het reeds betaalde evenementtarief op grond van deze inschrijvingsvoorwaarden aan de betaler gerestitueerd dient te worden, dan zal het te restitueren bedrag nooit meer bedragen dan het reeds betaalde evenementtarief, eventueel vermeerderd met gemaakte reiskosten die zullen worden berekend op basis van de postcodes van de woonplaats van de Deelnemer en de uitvoeringslocatie van het evenement, zulks ter uitsluitende beoordeling van FHData.

Artikel 5, Verschuiving evenementdatum en vervanging deelnemer:
5.1 De aanvrager kan éénmalig de datum van deelname aan een evenement verschuiven naar een andere evenementdatum. Dit is kosteloos mits de aanvrager het verzoek binnen twee weken na dagtekening van de oorspronkelijke uitnodiging als bedoeld in artikel 3.5. Schriftelijk kenbaar maakt. Bij dit schriftelijke verzoek worden de verhinderdata van de betreffende deelnemer vermeld.
5.2 Wanneer de aanvrager de datum van deelname aan een evenement wil verschuiven naar een andere evenementdatum en dat schriftelijk kenbaar maakt ná twee weken na dagtekening van de oorspronkelijke uitnodiging als bedoeld in artikel 3.5, dan ontvangt de aanvrager een aanvullende factuur waarop 50% van het volledige evenementtarief in rekening wordt gebracht. Wanneer de aanvrager het verzoek om verschuiven naar een andere evenementdatum kenbaar maakt ná vier weken na dagtekening van de oorspronkelijke uitnodiging, dan ontvangt de aanvrager een aanvullende factuur van 100% van het volledige evenementtarief. Het invullen en versturen van een nieuw aanmeldingsformulier is in deze situatie niet nodig.
5.3 In het geval van verschuiving als bedoeld in artikel 5.1, ontvangt de aanvrager een schriftelijke bevestiging hiervan onder vermelding van de alternatieve datum waarop aan het evenement kan worden deelgenomen.
5.4 Verschuiving van de datum van deelname aan een evenement als bedoeld in artikel 5.1 ontheft de aanvrager niet van de verplichting het evenementtarief te voldoen binnen de oorspronkelijk volgens deze inschrijvingsvoorwaarden voor voldoening geldende termijn.
5.5 Indien een bedrijf het evenementtarief betaalt, kan een vervanger deelnemen aan het evenement, mits dit uiterlijk vijf dagen voor de uitvoeringsdatum van het evenement schriftelijk aan FHData kenbaar is gemaakt, de vervangende deelnemer al ingeschreven staat voor eenzelfde evenement en aan het eventueel gestelde instroom- of vooropleidingseisen voldoet. Het verzoek wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de cursusafdeling van FHData.
5.6 Het bepaalde in artikel 5.5 geldt niet voor evenementen bestaande uit een examen, herexamen of toets.

Artikel 6, Betaling:
6.1 FHData behoudt zich het recht voor door haar aangeboden prijzen te wijzigen. Indien voornoemde prijswijzingen met betrekking tot een bepaald evenement in totaal meer dan 10 % van de aangeboden prijs exclusief BTW bedragen, dan zal de aanvrager/betaler gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, mits de aanvrager/betaler zulks onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging schriftelijk aan FHData meedeelt. De aanvrager/betaler heeft in zulk voorkomend geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde ook.
6.2 Het evenementtarief wordt berekend naar de tarieven die gelden op de eerste uitvoeringsdatum van het evenement. FHData zendt aan de aanvrager een factuur waarop het evenementtarief wordt vermeld.
6.3 Het verschuldigde evenementtarief is voorafgaand aan deelname aan het evenement verschuldigd, doch uiterlijk in zijn geheel voor de op de factuur vermelde vervaldatum.
6.4 Door opgaaf van het bank- of girorekeningnummer en medeondertekening van het aanmeldingsformulier, machtigt de betaler FHData het verschuldigde evenementtarief automatisch te incasseren van een opgegeven bank- of girorekeningnummer, zulks uiterlijk vier weken voordat het evenement plaatsvindt of van start gaat. Wanneer er op het aanmeldingsformulier een betaler wordt vermeld, blijft de aanvrager hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het evenementtarief.
6.5 Indien door FHData de mogelijkheid wordt geboden het verschuldigde evenementtarief voor een bepaald evenement in termijnen te betalen, geldt een afgegeven éénmalige machtiging voor iedere deelbetaling en blijft het totale bedrag opeisbaar.
6.6 Wanneer betaling van het evenementtarief, of, bij overeengekomen betaling in termijnen, van een termijn van het evenementtarief, niet binnen de daarvoor geldende betalingstermijn door FHData is ontvangen, of door automatisch incasso geïncasseerd kan worden, is de aanvrager jegens FHData van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen die FHData op de aanvrager heeft onmiddellijk opeisbaar. Dit is eveneens het geval indien de aanvrager in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard. Van de dag van intreden van het verzuim tot de dag dat volledige betaling van het evenementtarief door FHData is ontvangen, is de aanvrager aan FHData wettelijke rente verschuldigd. Zodra FHData de vordering ter buitengerechtelijk incasso uit handen geeft, is de aanvrager daarnaast de extra kosten verschuldigd die door het door FHData ingeschakelde incassobureau in rekening worden gebracht. In geval van gerechtelijke incasso is de aanvrager gehouden om de in redelijkheid gemaakte werkelijke gerechtelijke kosten, waaronder die van juridische bijstand, volledig te voldoen voorzover de werkelijke kosten het bedrag van de (eventuele) proceskostenveroordeling te boven gaan. De betaler is voor de op grond van deze inschrijvingsvoorwaarden verschuldigde bedragen naast de Aanvrager hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 7, Annulering:
7.1 Een inschrijving voor een evenement kan door de aanvrager dan wel de betaler uitsluitend geannuleerd worden middels een schriftelijk bericht.
7.2 Bij een annulering voorafgaand aan het moment van uitnodigen als bedoeld in artikel 3.5, worden geen kosten in rekening gebracht.
7.3 Bij een annulering tot twee weken na dagtekening van de uitnodiging als bedoeld in artikel 3.5, is 50% van het bruto-evenementtarief verschuldigd. Het bruto- evenementtarief is het geldende tarief zonder dat eventueel van toepassing zijnde stimulering door een opleiding- en Ontwikkelingsfonds in mindering is gebracht.
7.4 Bij een annulering na twee weken na dagtekening van de uitnodiging als bedoeld in artikel 3.5, is het volledige evenementtarief verschuldigd.
7.5 Ingeval het verschuldigde evenementtarief niet uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het evenement door FHData is ontvangen, heeft FHData het recht de deelname van de deelnemer aan het evenement te annuleren. De aanvrager blijft het evenementtarief in dat geval verschuldigd.
7.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 7.2 t/m 7.4 kan een overeenkomst ter zake een evenement bestaande uit een opleiding, die langer duurt dan 2 maanden, na aanvang van de opleiding worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, vanaf op de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de maand waarin de opzegging is ontvangen.
7.7 FHData bevestigt een annulering schriftelijk aan de aanvrager.
7.8 In geval van overlijden van een deelnemer wordt het eventueel reeds betaalde evenementtarief terstond, ná ontvangst van een schriftelijke bevestiging, gerestitueerd.
7.9 Wanneer prijsverhoging plaatsvindt i.v.m. wegvallen van de stimulering door een fonds heeft zowel de aanvrager/betaler als FHData het recht om de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden, met dien verstande dat ontbinding door de aanvrager/betaler in het voorkomend geval per ommegaande na ontvangst van het bericht van de voornoemde prijsverhoging schriftelijk dient plaats te vinden.

Artikel 8, Niet verschijnen & legitimatie:
8.1 In het geval een deelnemer zonder annulering als bedoeld in artikel 7, om welke reden dan ook, niet op het evenement verschijnt, is de aanvrager het volledige evenementtarief verschuldigd, conform het bepaalde in artikel 6. Er vindt geen terugbetaling plaats van het betaalde evenementtarief. Dit geldt ook voor, maar is niet beperkt tot, gevallen waarin een deelnemer niet op een evenement verschijnt vanwege privé- of bedrijfsomstandigheden.
8.2 Iedere deelnemer aan een examen is verplicht zich voorafgaand aan de deelname te legitimeren door middel van een rechtsgeldig legitimatiebewijs. Ingeval de deelnemer zich niet kan legitimeren is FHData gerechtigd hem uit te sluiten van deelname aan het examen. Het evenementtarief blijft verschuldigd en wordt niet terugbetaald.

Artikel 9, Auteurs- en eigendomsrecht:
9.1 Van het door FHData verstrekte studiemateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets mag uit het studiemateriaal worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FHData. Het is niet toegestaan het studiemateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 10, Aansprakelijkheid:
10.1 Verbintenissen van FHData op grond van deze inschrijvingsvoorwaarden zijn inspanningsverbintenissen. De aansprakelijkheid van FHData is beperkt tot restitutie van het evenementtarief, voor zover een dergelijke restitutieverplichting uit deze inschrijvingsvoorwaarden volgt. FHData is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade geleden door aanvragers, deelnemers, betalers of derden.

Artikel 11, Toepasselijk recht, bevoegde rechter:
11.1 Op alle overeenkomsten gesloten met FHData is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij FHData de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.